Information om behandling av personuppgifter - PUL

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL) fullt ut i Sverige.

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i en ansökan, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas för att användas vid en framtida uthyrning. Personuppgifterna används sedan i kontakterna mellan oss och dig, t ex för att skriva hyresavtal, hyresavisera, boka tvättstuga, internetuppkoppling, skicka ut information och vid boendeundersökningar.

De uppgifter vi registrerat om dig, lämnas enbart ut till myndigheter samt till andra bostadsföretag vad gäller uppgift om skötsamhet och hyresinbetalningar.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder är personuppgiftsansvarig.

De uppgifter vi har i vårt system bygger på den information du lämnat till oss. Vill du rätta någon av uppgifterna, så gör du det enklast under ”Mina sidor”.
 
Du kan också begära rättelse genom att vända dig till oss under adress:

SGS Studentbostäder
Kaserntorget 11
411 80 Göteborg

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss kan du begära det skriftligt på samma adress.

 

Information on the processing of personal data - Privacy policy (PUL)

From 1 October 2001, the Personal Data Act (PUL) is fully applied in Sweden.

The personal data you provide when you fill out an application, or otherwise recorded in connection therewith, shall be dealt with for use in a future rental. The personal data is then used in the contacts between you and us, for example to perform leases, notify rent, book laundry, internet, and send out information on housing surveys.

The information we have registered about you, is given only to the authorities and other housing companies as regards indication of good character and rent payments.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder is the personal data controller.

The data we have in our system is based on the information you have provided to us. Would you like to correct any of the information, you do that simplest on “My pages”.

You can also seek redress by contacting us at the address:

SGS Studentbostäder
Kaserntorget 11
411 80 Göteborg

To get information about what personal data which is handled by us, you can request it in writing at the same address.